Právní služby

  Obchodní právo


 • zakládání a změny společností, jejich zápis do obchodního rejstříku včetně obstarání všech potřebných dokumentů a povolení
 • příprava valných hromad společností, jednání představenstva či dozorčí rady
 • sepis veškerých typů smluv včetně předchozího posouzení přiléhavosti konkrétního typu smlouvy na zamýšlený věcný záměr
 • nekalá soutěž
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování ve sporech všeho druhu
 • směnky včetně zastupování ve směnečném řízení
 • zastupování dlužníka, věřitele či insolvenčního správce v insolvenčním řízení


  Občanské právo


 • sepis veškerých druhů smluv (kupní, darovací, o dílo apod.)
 • revize návrhů smluv předložených druhou smluvní stranou
 • náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení
 • náhrada škody a zadostiučinění způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • přihlášky pohledávek do dědického řízení včetně zastupování v dědickém řízení
 • zastupování v soudních sporech všeho druhu


  Nemovitosti


 • komplexní zajištění převodu nemovitosti včetně daňových souvislostí
 • zástavy
 • nájmy a podnájmy
 • věcná břemena


  Rodinné právo


 • sepis žaloby o rozvod manželství včetně zastupování klienta v rozvodovém řízení a následném řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • sepis smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a případné vyživovací povinnosti
 • sepis návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
 • sepis dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu a o úpravě styku s nezletilými dětmi
 • určení otcovství


  Trestní právo


 • obhajoba v trestních věcech
 • sepis opravných prostředků
 • zastupování poškozeného a uplatňování náhrady škody v trestním řízení
 • sepis trestního oznámení
 • náhrada škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě či za nezákonné trestní stíhání


  Pracovní právo


 • sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • sepis výpovědí, dohod o rozvázání pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru
 • poskytování právních rad při skončení pracovního poměru
 • zastupování klienta před soudy při pracovněprávních sporech
 • uplatňování nároků při neplatném skončení pracovního poměru


  Správní právo


 • stavební řízení
 • přestupkové řízení
 • daňové řízení
 • správa zdravotního pojištění
 • řízení o registraci nestátního zdravotnického zařízení
 • opravné prostředky proti lékařským posudkům (zdravotní způsobilost k práci, nemoc z povolání apod.)
 • státní občanství České republiky
 • právní agenda obcí